Login
MuggleNet Fan Fiction
Harry Potter stories written by fans!
Reviews For This Time

Name: danchoi123 (Signed) · Date: 07/26/17 23:32 · For: Chapter 1
Nguyen tac tao hoa don
3 diem moi ve bao hiem that nghiep nam 2017
Quy dinh ve noi dung tren hoa don da lap
Cach cai dat font chu cho htkk
Kinh nghiem khi viet hoa don
4 thong tu va 2 nghi dinh moi nhat ve hoa don chung tu can nho
Muc dong bao hiem BHXH, BHYT, BHTN moi nhat
Cong viec cua nhan vien ke toan thue
Hoc ke toan thuc hanh o Thu Duc
Huong dan cach xu ly hoa don viet sai
Hanh vi vi pham quy dinh ve dat in hoa don
Thu tuc hoan thue GTGT moi nhat
Quy dinh ve che do thai san nam 2017
Cach dinh khoan hach toan tai khoan 171
Hoc ke toan thuc hanh o Dong Nai Bien Hoa
Huong dan cach gui to khai thue mon bai qua mang
Bang hoc phi cac khoa hoc ke toan thuc te tai Cong ty ke toan Ha Noi
Huong dan cach dinh khoan tai khoan 161 chi su nghiep
Huong dan cach dinh khoan tai khoan 158 Hang hoa bao thue
Huong dan cach dinh khoan tai khoan 157 hang gui di ban
Cach dinh khoan tai khoan 156 Hang Hoa
Cach dinh khoan tai khoan 155 Thanh Pham
Cach dinh khoan tai khoan 154 chi phi san xuat kinh doanh do dang
Hoc ke toan thuc hanh o Le Trong Tan Thanh Xuan
Cong viec cua ke toan xuat nhap khau
Hoc ke toan thuc hanh o Xuan Thuy Cau Giay
Hoc ke toan thuc hanh o Quang Trung Ha Dong
Hoc ke toan thuc hanh o Viet Hung Long Bien
Cach dinh khoan tai khoan 153 “ cong cu dung cu
Cach dinh khoan tai khoan 151 - Hang mua dang di duong
Cach dinh khoan tai khoan 152 Nguyen vat lieu
Download phan mem HTKK 3.3.7
Cach dinh khoan tai khoan 141 cac khoan tam ung
Cach dinh khoan tai khoan 138 - Phai thu khac
Cach dinh khoan tai khoan 136 - Phai thu noi bo
Hoc ke toan hanh thuc te tai Nam Dinh
Hoc ke toan thuc hanh thuc te tai Thai Nguyen
Loi HTKK 3.3.2 va cach khac phuc
Lop hoc ke toan hanh o Vinh Phuc thuc te
Lap bang can doi ke toan phan 2
Huong dan lap Bang can doi ke toan
Huong dan lap va trinh bay Bao cao luu chuyen tien te
Chi phi mua phan mem nuoc ngoai qua mang xu ly nhu the nao
Huong dan cach lap bao cao tai chinh
Huong dan cach ghi hop dong lao dong
Hoc ke toan thuc hanh tai Hai Phong
Mau hop dong lao dong
Huong dan cach lap hop dong lao dong
Cach dinh khoan tai khoan 133
Cach dinh khoan tai khoan 131 phai thu cua khach hang
Huong dan che do thai san huỏng bao hiem xa hoi
Cach tinh phan bo cong cu dung cu
Cach viet hoa don nhieu hon so dong cua mot hoa don
Cach dinh khoan tai khoan 128 dau tu nam giu den ngay dao han
Cach dinh khoan tai khoan 121 chung khoan kinh doanh
Cach dinh khoan tai khoan 113 Tien dang chuyen
Cach dinh khoan tai khoan 112 Tien gui ngan hang
Nguyen tac ke toan tien khi dinh khoan ke toan
Cach dinh khoan tai khoan 111 tien mat
Huong dan cach hach toan trich khau hao TSCD
To khai dieu chinh thong tin dang ky thue
Huong dan cach ke khai quyet toan thue TNDN
Huong dan ke khai thue GTGT
Muc dong bao hiem xa hoi moi nhat
Lop hoc ke toan thuc te tai Vinh, Nghe An
Bien lai thu tien
Hoc chung chi ke toan tong hop o dau tot nhat
Hoc bao cao tai chinh o dau tot nhat
Giao trinh ke toan ngan hang
Cac dang bai tap dinh khoan ke toan hay
Bang ke thu mua hang khong co hoa don
Bang phan bo khau hao TSCD
Lop hoc ke toan tong hop thuc te tai TPHCM
Lop hoc ke toan tong hop thuc hanh tai Bac Ninh
Giao trinh nguyen ly ke toan
Mau bao cao thuc tap ke toan moi nhat
Bang ke hoa don chung tu hang hoa dich vu ban ra
To hop cac phim tat trong excel
To hop cac phim tat trong word
Mua qua tang cho khach hang co phai xuat hoa don dau ra
Cac khoan muc trinh bay bo sung trong Bang Can doi ke toan
Hoa don GTGT bi mat xu ly nhu the nao
Bien ban thu hoi hoa don da lap
Cach xu ly cac truong hop viet sai hoa don gia tri gia tang.
Huong dan cach lap hoa don gia tri gia tang nam 2017
Lop hoc ke toan thuc hanh thuc te
Muc phat mat phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Lam the nao de ban tinh toan chi phi co hoi?
Lop hoc phan mem ke toan thuc hanh thuc te
Lop hoc ke toan thue ngan han tren hoa don do
Lop hoc ke toan tren Excel thuc hanh thuc te
Khoa hoc ke toan cho nguoi da hoc qua ke toan
Lop hoc ke toan cho nguoi moi bat dau
Cach lap mot so tieu thuc cu the tren hoa don
Hoc ke toan thuc hanh tai Vung Tau
Doi tuong duoc tao hoa don tu in la gi
Cac Thong tu nghi dinh ve thue mon bai moi nhat
Bac thue mon bai nam 2017
Hoc ke toan thuc hanh tai Quang Ninh
Hoc ke toan thuc hanh tai Binh Duong
Cac thong tu nghi dinh ve thue gia tri gia tang
Tai san co dinh la gi
Cach lap to khai nop thue mon bai nam 2017
Mau to khai thue mon bai thong tu 156
Cach tinh thue thu nhap ca nhan moi nhat
Thong tu luat nghi dinh ve thue thu nhap ca nhan
Ho so chung minh nguoi phu thuoc giam tru gia canh
Tai mau dang ky nguoi phu thuoc giam tru gia canh
Cach tinh thue thu nhap doanh nghiep tam tinh quy
Huong dan cach xac dinh lo va chuyen lo
Cach dinh khoan hach toan tai khoan 211
Cach hach toan tang giam tai san co dinh huu hinh
Huong dan cach tinh thue GTGT phai nop
Nhung diem moi can luu y ve thue thu nhap doanh nghiep nam 2017
Thu tuc mua hoa don tai co quan thue
Xu ly truong hop Mat - Chay - Hong Hoa Don GTGT
Thong tu 96/2015/TT-BTC huong dan ve thue thu nhap doanh nghiep
Tai thong tu 200/2014/TT-BTC
Hoc ke toan thuc hanh tai Da Nang
Hoc ke toan thuc hanh tai Hue
Tam ung luong co tinh thue TNCN khong
CHUONG TRINH UU DAI GIAM GIA HOC PHI TAI KE TOAN HA NOI
Cac khoan chi phi duoc tru khi tinh thue TNDN nam 2017
Quyet toan thue can chuan bi nhung gi
Nhung diem moi cua thong tu 92/2015 can luu y
Cach dinh khoan hach toan tai khoan 212
Cach dinh khoan hach toan tai khoan 213 - Tai san co dinh vo hinh
Cach dinh khoan hach toan tai khoan 214
Cach dinh khoan hach toan tai khoan 217 bat dong san dau tu
Cach lam tron so tren hoa don GTGT
Hoc ke toan thuc hanh tai Hai Duong
Thue gia tri gia tang hang nhap khau duoc tinh nhu the nao
Cach lap so tien vay theo thong tu 200
Cach trinh bay bao cao tai chinh
Kinh nghiem lam ke toan thu chi thu quy
Khung thoi gian trich khau hao tai san co dinh
Nhung luu y quan trong ve hoa don dau ra
Mot so luu y quan trong doi voi hoa don dau vao 2017
Cac khoan chi phi khong duoc khau tru khi tinh thue TNDN
Mau dang ky trich khau hao tai san co dinh
Huong dan lam thu tuc cap lai the ma so thue ca nhan
Cach dinh khoan hach toan tai khoan 221
Cong ty khong dong bao hiem cho nhan vien co bi phat khong
Kinh nghiem lam so sach ke toan tren Excel
Mau so sach ke toan tren Excel
Danh muc mau so sach ke toan theo thong tu 200
Khoa hoc ke toan truong tai Ha Noi
Tai Thong tu so 26/2015/TT-BTC
Nghi dinh 04 quy dinh ve hoa don ban hang hoa cung ung dich vu
Hinh thuc tra luong cho nhan vien tai doanh nghiep
Tai thong tu 23/2015/TT-BLDTBXH
Nhung tinh cach cua sinh vien khien ban that nghiep mai mai
Quyet dinh 1403/QD-TCT quy trinh kiem tra hoa don
Cach dinh khoan tai khoan 222
Cach dinh khoan tai khoan 228 Dau tu khac
Tra cuu thong tin dong bao hiem xa hoi tai Ha Noi
Tai lieu chinh sach thue moi 2017
Doanh nghiep duoc bao lo trong bao nhieu nam
Bai tap ke toan tai chinh theo thong tu 200 co loi giai
So do ke toan chi phi quan ly doanh nghiep theo thong tu 200
Khong phat sinh thue TNCN co phai nop to khai khong
Bang giai trinh bao cao tai chinh nam 2017
Cac chinh sach danh cho lao dong nu co hieu luc ngay 15/11/2015
Huong dan hoan thue thu nhap ca nhan moi nhat
Kinh nghiem lam ke toan tai dai ly ve may bay
Hoc ke toan thuc hanh tai Minh Khai Hoang Mai
Nam 2017 nhung khoan thu nao khong phai quyet toan thue TNCN
Ky nang kiem tra nhanh bao cao tai chinh cuoi nam
Quy dinh ve tien luong thay doi moi nhat nam 2017
Cach chuyen doi ky khai thue GTGT tu thang sang quy
Ca nhan cho thue nha nop thue nhu the nao
Thu tuc ho so dang ky thuc hien chuong trinh khuyen mai
Ho so quyet toan thue TNCN tu tien luong
Thu tuc thong bao phat hanh hoa don
Muc dong bao hiem y te nam 2017
Nhung luu y quan trong ve hoa don dau ra
Mau Bang ke hoa don chuyen di Mau BK01/AC
Quy dịnh mói vè báo cáo tình hình sủ dụng lao dọng
Mau thong bao dieu chinh thong tin hoa don Mau TB04/AC
Cong viec cua ke toan ban hang tai doanh nghiep
Huong dan lap bao cao tinh hinh su dung hoa don
Mo ta cong viec cua ke toan truong
Lap ke hoach thu bao hiem xa hoi cua co quan bao hiem
Cach tinh luong co ban theo vung
Thu tuc dang ky nguoi phu thuoc giam tru gia canh qua mang
mau nhap kho hang hoa tt200
Che do thai san moi nhat bat dau tu 01/01/2017
Muc luong toi thieu vung nam 2017
Lich nghi le tet nam 2018
Cach su dung ham Vlookup trong excel ke toan
Cach tra cuu thong tin hoa don
Cach su dung ham Sumif trong Excel ke toan
Sau khi thanh lap cong ty can biet nhung loai thue nao
Nhung loai phu cap duoc tinh de dong BHXH nam 2017
Thoi gian thu viec co khau tru thue TNCN khong
Nhung loi thuong gap khi ke khai thue qua mang
Tong hop luat thue thu nhap doanh nghiep
Bai tap ve thue thu nhap doanh nghiep
Mau bieu quyet toan thue TNCN, TNDN cuoi nam gom nhung gi
Quy dinh moi nhat ve bao hiem xa hoi nam 2017
Thoi han giai quyet ho so hoan thue thu nhap ca nhan
Thoi han nop mau 06/GTGT
Thue thu nhap doanh nghiep 2017 co diem gi moi
Ca nhan cu tru nop ho so quyet toan thue TNCN o dau
Cong ty TNHH Thiet Bi Dien Anh Duong can tuyen 1 ke toan tong hop
Xu ly tinh huong doi voi hoa don da lap
Xuat hoa don cho khach hang ca nhan nhu the nao
Dich vu ke toan uy tin gia re chuyen nghiep chi phi tu 500-1 trieu
Khong phat sinh thue TNCN co phai ke khai va quyet toan khong
Quy dinh xac dinh loi nhuan chuyen ra nuoc ngoai
Mau bieu quyet toan thue TNCN cuoi nam gom nhung gi
Mau bieu quyet toan thue TNDN cuoi nam gom nhung gi
Huong dan xu ly hoa don bat hop phap nam 2017
Dieu kien khau tru thue gia tri gia tang dau vao nam 2017
Hoc ke toan thuc hanh tai Nguyen Chi Thanh Quan Dong Da
Cac truong hop khong duoc khau tru thue GTGT dau vao nam 2017
Phan mem dang ky ma so thue ca nhan 2.7 moi nhat 2017
Cach hach toan thue gia tri gia tang phai nop
Tien luong cua giam doc cong ty TNHH 1 thanh vien co duoc tinh vao chi phi
Dieu kien de tinh giam tru gia canh trong thue thu nhap ca nhan
Double Kiem tra cong thuc cua ban tren excel
Huong dan Create Form word Office 2007/2010/2013/2016
Su dung Format Painter trong PowerPoint va Word
5 loi khuyen cho viec in an cac tai lieu Word
Mau to khai dieu chinh, bo sung thong tin dang ky thue - Mau so: 08-MST
Dia diem ca nhan quyet toan thue TNCN o dau
Dieu kien uy quyen quyet toan thue TNCN nam 2017
So sanh chi phi Mua May in bang excel
Xac nhan du lieu trong Excel 2007 2010
Xac nhan du lieu voi Google Sheets
Cac meo viet thu don xin viec
Nhung sai lam can tranh khi viet don xin viec
Muoi cach de tang co hoi thanh cong tai noi lam viec
Lam viec khong nen qua Cau toan
Ke toan cong cong la gi?
Nguyen tac bao thu trong ke toan
Gia han nop mau 06/GTGT toi 30/01/2017
Cach kiem tra bao cao tai chinh
Cac loai bao cao thue phai nop cho co quan thue
Cong ty tnhh s style Tuyen nhan vien ke toan cong trinh
Muc xu phat nop cham bao cao tai chinh nam 2017
Quy dinh dia chi tren hoa don tien dien
Cac khoan phu cap luong phai dong BHXH nam 2017
Huong dan cach tinh phan bo cong cu dung cu
Thong tu 53/2016/TT-BTC cua bo tai chinh nam 2017
Quy dịnh vè bảo hiẻm y té nam 2017
Huong dan cap ma so thue cho nguoi phu thuoc
Thoi diem ghi nhan doanh thu cung cap dich vu nam 2017
Cach hach toan hang ve truoc hoa don ve sau
Cách xủ lý chi phí vạn chuyẻn khong có hoá don
Mo ta cong viec Xay dung can bo trac dia
Cach hach toan ban hang thang khong qua kho
Cong ty tnhh vidugold tuyen ke toan tong hop
Thue suat thue TNDN 2017 co gi moi
Cham nop mau 08/MST dang ky tai khoan ngan hang co duoc khau tru thue
Cach hach toan hang gui di - nhan gia cong
He thong chung tu ke toan theo quyet dinh 48
Diem moi cua luat thue GTGT nam 2017
Mau quyet dinh bo nhiem ke toan Truong
Quy trinh hach toan nghiep vu mua hang tren Excel
Lich khai giang khoa hoc ke toan truong tai Long Bien thang 5
Ke toan ban hang tai sieu thi phai lam nhung cong viec gi
Nhung sai sot thuong gap khi lam thu quy thu chi
Che do bao hiem moi nhat nam 2017
Nghe nghiep trong nhu cau cho tuong lai
Lich khai giang tai co so Long Bien tuan 23/5 den 29/5
Mot so thay doi bo sung cho thong tu 200/2014/BTC
Doanh nghiep co bi bat buoc nop quy cong doan khong
Bao cao tai chinh nop lai co duoc nop qua mang khong
10 meo hay voi excel 2010
Mau to khai nop thue cho thue nha Mau 01/KK-­TTS
Lich khai giang tai cac tinh thang 6 nam 2017
Dieu kien huong tro cap that nghiep nam 2017
Mat hoa don lien 3 xu phat nhu the nao
Ham chuc nang tra cuu va tham khao trong excel
Ham AVERAGEIFS function trong excel
Ham BIN2HEX function trong excel
Lich khai giang tai Dong Da, Ha Dong, Long bien tu 13-19/6
Ham CLEAN function trong excel
Doanh nghiep tra cham luong cho nguoi lao dong thi phai tra tien lai
Thu tuc huy hoa don GTGT nam 2017
Doanh nghiep ton tien mat nhieu thi chi phi lai vay co duoc tinh vao chi phi hop ly
10 buoc de mot CV thanh cong
Doanh nghiep bi dong ma so thue co duoc xuat hoa don khong
Tuyen ke toan tai Nam Tu Liem
Thu tuc dang ky bao hiem lan dau nam 2017
Nhung han che cua thoi gian hoan von la gi?
Lich khai giang cac chi nhanh tai Ha Noi tuan nay 4/7-9/7
Tuyen ke toan kho luong 7tr
Tong loi nhuan la gi?
Tuyen ke toan hanh chinh nhan su - Long Bien
Tuyen ke toan tong hop tai Giai Phong
Tuyen ke toan thue, noi bo tai Nguyen Khang
Luong toi thieu co the tang 100.000-350.000 dong/thang
Tam dung hoat dong kho hang khong keo dai
Trich truoc la gi?
Mau giay de nghi thanh toan QD so 19/2006
Trong ke toan tien mat la gi?
Lam bao cao Ket qua kinh doanh
so du dau nam la gi?
Tuyen 01 vi tri ke toan tong hop luong 7tr
Tuyen ke toan noi bo kiem nhan vien van phong
Thoi han thuc hien dang ky thue cua nguoi nop thue
Chuc nang SUBSTITUTE (Worksheet)
Mau dang ky su dung to khai hai quan dien tu
Mo ta cong viec thu ky ke toan
Tuyen nu ke toan tai Long Bien - HN
Tuyen ke toan tong hop tai 100 doi can - HN
Bien gioi va Shades trong Excel 2010
Mau so 05 - VT Thong tu so 133/2016/TT-BTC
Mau so S04b-DNN SO KE TOAN CHI TIET QUY TIEN MAT
Mau so S16-DNN so chi tiet ban hang TT133
Mot su can bang tin dung la gi?
Cac khoan Tieu bieu bao cao no ngan han
Bai tap tinh tien khach san tren excel
Giam loi voi danh sach do xuong
Tuyen gap ke toan kho Van Phu - Ha Dong
Copy cong thuc ma khong thay doi cac tham chieu o trong Excel?
Xoa tat ca cac hinh anh trong excel
Chon loc o cell theo mau sac bang lenh Find
Nhan mot loat cac o cell cung mot so
Ty le hoan von noi bo la gi?
Tro cap mua hang la gi?
Thue khau tru luong la gi?
Lam the nao de toi viet ra chi phieu cu?
Mot ty le loi ich phu la gi?
dinh gia hang ton kho la gi?
Nhung loi thuong gap doi voi phan mem htkk moi nhat 2017
Quy dinh moi ve uu dai thue TNCN va thue TNDN nam 2017
Mau to khai thue mon bai nam 2017
Cach hach toan tien vi pham hop dong va khau tru thue TNDN
Bac thue mon bai 2017 - Muc dong le phi mon bai
Muc dong le phi mon bai 2017 moi nhat
Mau ban giai trinh khai bo sung, dieu chinh thue GTGT- Mau so: 01/KHBS
Cach lap bang can doi so phat sinh tai khoan ke toan
Doanh nghiep moi thanh lap bao cao su dung hoa don theo thang hay quy
Hoa don ghi sai ngay thang xu ly nhu the nao
Cach xac dinh ca nhan cu tru va khong cu tru
Cach hach toan thue vang lai doi voi hoat dong kinh doanh xay dung
Thong tu 302/2016/TT-BTC huong dan ve le phi mon bai
Doi tuong nop le phi mon bai va duoc mien phi le phi mon bai
Cach lap to khai le phi mon bai nam 2017
Khau tru thue va chung tu khau tru thue TNCN
Ho so dang ky thue bao gom nhung gi
Hoa don bat hop phap nam 2017
Phan biet hoa don xoa bo va hoa don huy khi lap bao cao tinh hinh su dung hoa don
Thong bao lich khai giang co so le van chi thu duc tphcm 14/5/2017
Cach su dung chuc nang WORKDAY (WS)
Quy dinh ve hoa don khong bat buoc phai co chu ky cua nguoi mua hang
Tai san gop von co duoc mien lap hoa don khong
Ty le tai chinh nao duoc coi la ty le hieu qua?
Tai khoan phai tra la gi?
Mot so phuong phap danh gia chi tieu von la gi?
Cong ty TNHH SX Do Choi Hoang Tuan can tuyen nhan vien ke toan
Meo gui email cho nha tuyen dung
Tuyen cao dang ke toan tai Trung Hoa - Ha Noi
Nhung dieu can biet khi thanh toan hoa don tren 20 trieu
Tuyen ke toan tong hop tai Hang Bot - Dong Da
Tuyen ke toan xay dung tai Tu Liem
9 meo cho Powerpoint cho ke toan
Tuyen ke toan khong kinh nghiem tai Hoang Mai
Phuong phap hach toan hang nhap khau va cach xac dinh ty gia
Thoi diem xuat hoa don GTGT doi voi dich vu, xay dung, ban hang, van chuyen hang hoa, xang dau.
Thoi diem xuat hoa don va ghi nhan doanh thu voi dich vu xay dung
Thu tuc mua hoa don truc tiep tai co quan thue nam 2017
Can cu tinh thue doi voi thu nhap tu trung thuong


Name: Hellonurse (Signed) · Date: 03/04/16 21:30 · For: Chapter 16
very very sweet story, thank you for writing it!!!


Name: Hellonurse (Signed) · Date: 03/04/16 16:20 · For: Chapter 10
oh my, i just love this story...my heart breaks for severus/adin... love his change of personality with them, especially how he kind of takes Neville under his wing, so sweet!!


Name: Hellonurse (Signed) · Date: 03/04/16 13:49 · For: Chapter 5
love the young snape!!! little horn dog!!


Name: StalkingWolf (Signed) · Date: 02/18/14 0:04 · For: Chapter 16
Great story I enjoyed the change of perspective and thought it was a very refreshing spin on Snape


Name: lady of thornfield (Signed) · Date: 12/29/13 1:31 · For: Chapter 5
I am hooked, hun. You write so eloquently and freely. I am finding this story witty, inspiring and very hard to put down.


Name: lady of thornfield (Signed) · Date: 12/29/13 1:30 · For: Chapter 5
I am hooked, hun. You write so eloquently and freely. I am finding this story witty, inspiring and very hard to put down.


Name: lady of thornfield (Signed) · Date: 12/29/13 1:27 · For: Chapter 5
I am hooked, hun. You write so eloquently and freely. I am finding this story witty, inspiring and very hard to put down.


Name: Jellybeanetc (Signed) · Date: 12/21/13 16:55 · For: Chapter 16
This was so beautiful! I read it many years ago and I'm reading it again. Really well written.


Name: dracosgirl2897 (Signed) · Date: 05/29/13 15:09 · For: Chapter 16
this whole story is beautiful. i cried ate every tuning point. you are an amazing writer.


Name: hannahcarrasco (Signed) · Date: 05/05/13 1:09 · For: Chapter 16
Perfection.


Name: Lady_Rayne (Signed) · Date: 06/17/12 1:03 · For: Chapter 16
I finally got the site to work properly and finished reading this story. I LOVED IT! It was excellent!


Name: Lady_Rayne (Signed) · Date: 06/16/12 14:56 · For: Chapter 1
I would love to review this story, but the site is not letting me read it! I get stuck in this endless loop of "You must be logged in to read this" and the age appropriateness of the story. If you could help me fix this so I can finish reading it, I've only read the first chapter and want so much more!!!


Name: WishfulThinkingx (Signed) · Date: 04/16/12 20:09 · For: Chapter 1
GREAT storyline! loved it!


Name: lilwitch1111 (Signed) · Date: 04/05/12 4:34 · For: Chapter 16
i love this story


Name: JoieFouquet22 (Signed) · Date: 03/26/12 4:01 · For: Chapter 16
I was deeply captivated by the entirety of the story! (As I was for Regency Week!) Your writing styles deeply infuse my reader's mind to see and feel everything you put to the story. Such deep plots! I urge you to please write another Severus/ Hermione soon! Many thanks!!


Name: JoieFouquet22 (Signed) · Date: 03/26/12 0:53 · For: Chapter 10
Heart= torn out of chest!


Name: JoieFouquet22 (Signed) · Date: 03/25/12 22:42 · For: Chapter 5
I'm gonna leave feedback right now! You're a great author! Keep it up!


Name: JoieFouquet22 (Signed) · Date: 03/25/12 20:22 · For: Chapter 4
Oh snap! That was fantastic!


Name: JoieFouquet22 (Signed) · Date: 03/25/12 18:44 · For: Chapter 2
I'm hooked, just like I was during "Regency Week". :)


You must login (register) to review.